EVROPSKA KOMISIJA: CRNA GORA DA UBRZA PRIMENU PROPISA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIM PROMENAMA / CRNA GORA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


17.06.2019
  Crna Gora je ostvarila određeni napredak u usklađivanju zakonodavstva sa Evropskom unijom u oblasti energetike, posebno kada je reč o obnovljivim izvorima energije (OIE), navodi se u najnovijem izveštaju Evropske komisije o napretku u harmonizaciji sa pravnim tekovinama EU, dok se istovremeno poziva na prelazak sa fid-in tarifa na mehanizme podrške OIE zasnovane na tržišnim principima.

Usvojeni zakoni za dodatno usaglašavanje sa Direktivom EU o OIE

Tokom perioda koji je predmet izveštaja usvojeni su neki prateći zakoni kojima se postiže dodatno usaglašavanje sa direktivom EU o OIE, uglavnom po pitanju obaveznog udela biogoriva u sektoru transporta i kriterijumima održivosti za biogoriva i biotečnosti, navodi Evropska komisija.

Tokom 2018. godine usvojeni su i propisi o izdavanju, prenošenju i prestanku važenja garancija porekla električne energije proizvedene iz OIE i visokoefikasne kogeneracije, kao i o podsticajnoj naknadi za proizvodnju energije.

Komisija takođe konstatuje da Crna Gora, čiji je cilj da dostigne udeo OIE u finalnoj potrošnja energije od 33% do 2020. godine, uspela da ostvari rezultat od 40% u 2017. godini uglavnom zbog revidiranja podataka o potrošnji biomase.

Fond za energetsku efikasnost još nije osnovan

U izveštaju se navodi da Crna Gora nije usvojila izmene Zakona o efikasnom korišćenju energije kojima bi se obezbedilo dalje usklađivanje sa Direktivom EU o energetskoj efikasnosti, niti je osnovala fond za energetsku efikasnost.

Komisija takođe upozorava da bi planirane izmene statusa Direktorata za energetsku efikasnost, kojima bi se  transformisao u sektor u okviru Direktorata za energetiku, mogle umanjiti kapacitete za efikasno delovanje u oblasti energetske efikasnosti.

Osnovati dan-unapred tržište i povezati se sa susednim tržištima

Crna Gora se takođe poziva da osnuje ili da se pridruži funkcionalnom dan-unapred tržištu električne energije i da se poveže sa susednim tržištima, uključujući i Italiju.

Nivo spremnosti Crne Gore za članstvo u EU u oblasti energetike uopšte je ocenjen kao dobar.

Ubrzati primenu propisa EU za životnu sredinu i klimatske promene

Napredak Crne Gore u usklađivanju zakonodavstva u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena ostaje ograničen, a potrebni su i značajni napori na polju primene zakona, navodi Evropska komisija.

Konkretno, Crna Gora bi trebalo da ubrza primenu nacionalne strategije, koja je usvojena u junu 2018. godine, posebno u oblasti otpada, vode i zaštite prirode, navodi se u izveštaju, u kojem se takođe konstatuje da primena strategije kasni zbog nedostatka administrativnih kapaciteta i finansijskih sredstava.

Crna Gora bi trebalo da preduzme i hitne mere u cilju očuvanja i unapređenja ekološke vrednosti zaštićenih zona i potencijalnih lokacija Natura 2000, kao što su Ulcinjska solana, Skadarsko jezero, reka Tara i drugi rečni tokovi, kao i da izradi nacionalni energetski i klimatski plan u skladu sa preporukama Energetske zajednice, stoji u izveštaju.

Usvajanje zakona o trgovini emisijama i dalje na čekanju

Nivo usklađenosti u oblasti klimatskih promena ostaje ograničen. Crna Gora ima strategiju u vezi sa klimatskim promenama, ali potrebno je da učini više kako bi se obezbedila usklađenost sa Okvirom klimatske i energetske politike EU do 2030.

Takođe, još se čeka na usvajanje zakona o klimatskim promenama koji bi između ostalog sadržao elemente Sistema za trgovanje emisijama EU, navodi se u izveštaju.

17.06.2019 · BIOGORIVA / EU_ETS / EVROPSKA_KOMISIJA / FOND_ZA_ENERGETSKU_EFIKASNOST / KLIMATSKE_PROMENE / SISTEM_ZA_TRGOVANJE_EMISIJAMA_EU