SRBIJA / TENDER: POREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI AUTOBUSA NA KONVENCIONALNE I ALTERNATIVNE POGONE / SRBIJA / AUTOR: SVETLANA JOVANOVIĆ / BGEN


21.08.2019
Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je poziv za podnošenje ponuda za nabavku poređenja energetske efikasnosti autobusa za javni gradski prevoz putnika na konvencionalne i alternativne pogone.

Kriterijum za ocenu ponuda za poređenje energetske efikasnosti autobusa na konvencionalne i alternativne pogone je ‘najniža ponuđena cena’. Ukoliko dva ili više ponuđača podnesu ponudu sa istom, najpovoljnijom cenom, prednost pri dodeli ugovora će imati ponuđač sa kraćim rokom isporuke.

Rok za podnošenje ponuda je 23. septembar do 11,30 časova.

Akcionim planom za sprovođenje strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije za period od 2015. do 2020. godine predviđeno je tehnološko unapređenje vozila i stimulisanje korišćenja ekoloških goriva i ekoloških vozila, podseća se u konkursnoj dokumentaciji. Ovo uključuje:

  • stvaranje uslova za korišćenje vozila na alternativne pogone (ekološka goriva, obnovljivi izvori energije OIE – biogoriva)
  • primena propisa iz oblasti zaštite životne sredine i monitoring emisije CO2, stimulisanje korišćenja ekoloških goriva (pogona) i obnovljivih izvora energije (OIE) – biogoriva i ekoloških vozila
  • primena UNECE pravilnika, praćenje vozila u saobraćaju koji ispunjava zahtevane kriterijume; Uvođenje carinskih / poreskih olakšica za vozila na alternativne pogone.

Agencija je predviđena kao institucija zadužena za finansiranje i odgovorna za realizaciju ovih aktivnosti u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom zaštite životne sredine, Ministarstvom unutrašnjih poslova i naučno-istraživačkim i visoko-obrazovnim institucijama.

Cilj realizacije projekta je da se u realnim urbanim uslovima eksploatacije testira primena različitih izabranih alternativnih goriva (pogona) autobusa sa ciljem povećanja energetske efikasnosti, ekonomičnosti transporta i unapređenja zaštite životne sredine.

Projektni zadatak između ostalog obuhvata sprovođenje analize sistema javnog gradskog transporta putnika na reprezentativnom uzorku autobuskih podsistema u gradovima u Republici Srbiji. Analiza mora da obuhvati elemente strukture i funkcionisanja mreže linija, kao i analizu voznog parka u autobuskim podsistemima.

Istraživanje energetske efikasnosti potrebno je sprovesti u realnim uslovima eksploatacije, odnosno na različitim tipovima linija, za različite stepene težine trase u urbanim sredinama. Potrebno je, između ostalog, izvšiti procenu osnovnih investicionih i eksploatacionih troškova autobuskog podsistema u zavisnosti od vrste pogonske energije, kao i dati preporuke za implementaciju u Republici Srbiji.

21.08.2019 · ALTERNATIVNA_GORIVA / ALTERNATIVNA_GORIVA / BIOGORIVA / EMISIJE_CO2 / ENERGETSKA_EFIKASNOST / GRADSKI_PREVOZ / TENDER / EMISIJE_CO2 / ENERGETSKA_EFIKASNOST / GRADSKI_PREVOZ / TENDER