SRBIJA / EPS ENERGIJA / MODERNIZACIJA ELEKTROENERGETSKE MREŽE U OGRANKU BEOGRAD CENTAR / PODRŠKA RAZVOJU INFRASTRUKTURE


07.02.2020
Nadležni su neprekidno na terenu kako bi nadgledali radove prilikom postavlјanja nove elektroopreme, kao i da bi hitro reagovali i uspostavlјali napajanje kada se tokom rekonstrukcije ulica dogode oštećenja postojeće mreže

U okviru obimnih radova na rekonstrukciji saobraćajnica u Beogradu, ODS „EPS Distribucija” modernizuje elektroenergetsku mrežu i na taj način obezbeđuje kvalitetniju infrastrukturnu bazu. 

– Kompleksni radovi obnove saobraćajnica u centru Beograda obuhvataju, pored modernizacije putne infrastrukture, i obnovu dela vodovodne, kanalizacione i elektroenergetske mreže. Nadležni su neprekidno angažovani na terenu kako bi nadgledali radove prilikom postavlјanja nove elektroopreme, kao i da bi hitro reagovali i uspostavlјali napajanje kada se tokom rekonstrukcije ulica dogode oštećenja postojeće mreže – kaže Aleksandar Milojković, direktor ogranka Beograd Centar. 

– Rekonstrukcija Karađorđeve ulice obuhvatila je deo od Pariske, pored Beton hale, do ugla s Crnogorskom ulicom. Investitor radova je Direkcija za građevinsko zemlјište Gradske uprave Beograda, a izvođač je bio „Energoprojekt niskogradnja“. Na ovom potezu su parcijalno, u delovima, skidane šine sa postojeće tramvajske staze. Prilikom tako velikih nadzemnih radova dešavaju se oštećenja elektrovodova i zbog toga su naši lјudi prisutni sve vreme – ističe Slobodan Stijepović iz Službe za pripremu i nadzor ogranka Beograd Centar, kojem je poveren kompletan nadzor nad izvođenjem elektroenergetskih radova.

– Sa ekipama održavanja iz Tehničkog centra Beograd uvek smo reagovali sanirajući nastala oštećenja u najkraćem mogućem roku. Prethodno smo izvođačima radova obezbeđivali i dostavlјali planove sa nacrtima distributivne mreže, kao što to procedura nalaže. Međutim, pošto se za iskopne radove moraju koristiti velike građevinske mašine, dešava se da mehanizacija ošteti ili potpuno preseče energetske vodove – kaže Stijepović. 

Kako kaže naš sagovornik, zahvalјujući stalnom nadzoru na terenu, po pravilu, uvek se hitro reaguje kako se kablovi ne bi dalјe uništavali. Svi daju sve od sebe da bi kupci što pre ponovo dobili električnu energiju.

– Kad je reč o modernizaciji elektroopreme, u Karađorđevoj ulici je postavlјen veći broj razvodnih ormana koji služe za katodnu zaštitu, semaforsku signalizaciju i napajanje nove opreme za javnu rasvetu. Savremeni razvodni ormani na ovoj lokaciji su u funkciji već od septembra – kaže Stijepović, pojašnjavajući da oni sada napajaju saobraćajnu signalizaciju „Beograd puta“, javnu rasvetu i obližnje ugostitelјske objekte.

– Paralelno sa radovima u Karađorđevoj ulici, rekonstruisan je i Trg republike. Tu smo imali izuzetno dobru komunikaciju sa izvođačima iz „Štrabaga“ i „Telegrupe“. Po obodima trga smo postavili nekoliko ormana sa izmeštenim mestom merenja koji služe za napajanje tehničkih uređaja neophodnih za održavanja kulturnih i drugih javnih manifestacija. Ormani su u funkciji od decembra i obezbeđuju napajanje tokom novogodišnjih programa koji se organizuju na Trgu republike – navodi Stijepović.

Radovi na rekonstrukciji takozvana četiri bulevara: 27. marta, Kralјice Marije, Džordža Vašingtona i Cara Dušana, predstavlјaju najveće gradilište u prestonici. Izvode se fazno, a počeli su krajem aprila, počev od Ruzveltove do Kralјice Marije, preko Ivankovačke, Karnegijeve, Miročke, Starine Novaka, objekata Uprave grada do Takovske, Džordža Vašingtona zaklјučno sa Bajlonijevom pijacom. 

– I pored dostavlјene tehničke dokumentacije i redovnih sastanaka sa predstavnicima Gradske uprave, na ovom velikom gradilištu dešavala su se oštećenja elektrovodova, tako da smo tu imali intervencije u gotovo svako doba dana i noći. Na ovom potezu su skidane tramvajske šine, nailazili smo na elektrokablove koji su bili čak i u tramvajskoj baštici ili u neposrednoj blizini širokog i velikog iskopa. Bilo je čak situacija da su elektrokablovi upleteni u korenje drveća. Vodovodne cevi su polagane na velikoj dubini, a kada se rade takve rekonstrukcije, moraju da kopaju velike mašine. Tako su se, i pored naših stalnih upozorenja da signalista treba da prati rad mehanizacije, događala oštećenja. Pratili smo rad izvođača i otklanjali pričinjenu štetu, kako kupci ne bi ostajali bez napajanja. Dobar deo mreže smo skinuli i zamenili novim elektrovodovima – kaže Stijepović.  

Kao i u ranijim rekonstrukcijama izvedenim u Ruzveltovoj i na Slaviji, postojeća nadzemna mreža je obezbeđena gradskim projektom, u saradnji sa firmama „Bauvesen“ i „Kolas“ kao generalnim izvođačem, i „Energokopom“, koji je izvodio elektromontažne radove na tom delu javne rasvete i nadzemnom 10 i 0,4 kV mrežom. Celokupna nadzemna mreža je spuštena i kablirana u podzemnu, postavlјene su i nove priklјučne kutije. 

– Uradili smo nove kablovske prelaze na 10-kilovoltnom naponskom nivou. Kablovski prelazi preko poprečnih i glavnih ulica će omogućiti da prilikom nekog budućeg raskopavanja provučemo nov kabl kroz taj rekonstruisani deo ulice. Za 2020. godinu je ostala faza radova koja obuhvata obnovu Ulice cara Dušana, od Drinčićeve do Francuske i Kalemegdana. Gradilište koje je aktuelno i tokom ove zime je Savski trg. Tu se formira pešačka zona sa velikim trgom, uz adaptaciju zgrade stare Železničke stanice, a prave se i nove obodne saobraćajnice. „EPS Distribucija“ obezbeđuje isklјučenja za gašenje delova postojeće mreže koja se stavlјa van funkcije, a u trasi je novoformiranih saobraćajnica. Tako oslobađamo teren za radove koji slede, a uporedo pratimo izradu novih priklјučaka, predviđenih projektom za uređenje Savskog trga sa pristupnim saobraćajnicama – kaže Stijepović.

 

T. Zoranović 

 

Efikasna saradnja 

 

Kada se izvode velike rekonstrukcije saobraćajnica, neminovno dolazi i do oštećenja mreže. Da bi ovih situacija bilo što manje i da bi se one prevazilazile u najkraćem mogućem roku, uspostavlјena je čvrsta i efikasna saradnja između nadležnih službi „EPS Distribucije“ i EPS Tehničkog centra Beograd.  

– U trafostanicama nije bilo oštećenja, ali su bile brojne intervencije usled oštećenja na kablovskoj mreži 10 i 0,4 kV. U tom delu treba istaći i pomoć ODS Odseka za upravlјanje Beograd, koji obezbeđuje dozvole za rad za vršenje manipulacija na mreži. Bili smo u stalnoj vezi s njima da bismo obezbedili lјude na gradilištu dok se otklanja kvar. Popravke su radile ekipe održavanja TC Beograd. Saradnja i koordinacija radova sa Milošem Hadžićem, direktorom Odseka za tehničke usluge, i Aleksandrom Šilјkovićem, rukovodiocem centra za održavanje, bila je izuzetno efikasna – ističe Stijepović.

 

 

Odgovorno i brzo 

 

Ispod Brankovog mosta je građevinska mašina iskopavajući teren za polaganje mreže za postavlјanje novih ormana potpuno potkopala stub, koji je zbog toga bio nakrivlјen pod uglom od četrdeset stepeni.

– Bili su ugroženi pešaci, radnici na gradilištu i vozači. Brzo smo reagovali u saradnji sa saobraćajnom policijom. Saobraćaj je zbog bezbednosti privremeno obustavlјen, a odmah smo pristupili saniranju nastale štete i postavili smo novi stub – priseća se Stijepović jedne od onih situacija kada se moralo i uspelo reagovati munjevito. – Sve to je bilo uspešno zahvalјujući velikom iskustvu i dobroj organizaciji.

07.02.2020 · BEOGRAD_CENTAR