Oglasi  /  Marketing  /  O nama  /  Linkovi  /  Kontakt  /  Srpski  /  English  /  Русский

Biznis Vesti
SRBIJA
USAVRŠAVANJEM SLUŽBENIKA DO BOLJEG ZAKONODAVNOG PROCESA

Sa otvaranjem pregovora o članstvu u EU u središte dolazi celokupan proces donošenja i primene zakona zbog čega poseban značaj dobija obuka državnih službenika koji učestvuju u različitim fazama zakonodavnog procesa - od službenika u ministarstavima do zaposlenih u parlamentu. Služba za upravljanje kadrovima (SUK) Vlade Srbije nadležna je za opštu obuku službenika državnih institucija u domenu evropskih integracija, godinama organizuje obuke i za zakonodavni proces a ove godine se u saradnji sa Projektom za pravnu reformu Nemačke agencije za međunarodnu saradnju (GIZ) usredsredila na usavršavanje predavača i razvijanje mreže trenera koji će dalje prenositi znanja o različitim fazama zakonodavnog procesa.

Opšti cilj programa obuke predavača jeste da se ujednače i unaprede znanje o različitim fazama zakonodavnog procesa i trenerske veštine predavača, a time i znanje svih ključnih učesnika u zakonodavnom procesu.

Obuka treba da omogući i da se uspostavi mreža predavača koji će dalje prenositi znanje, kao i da se unaprede i razviju novi programi i materijali za obuku državnih službenika u oblasti zakonodavnog procesa koja će se sprovoditi u 2014.

"Očekujemo da u 2014. svi treneri koji su obučeni kroz ovaj proces realizuju programe obuke, kreirane u okviru ovog programa, za konkretne korisnike - državne službenike koji učestvuju u zakonodavnom procesu, ali i za rukovodioce i novozaposlene", rekla je šefica Centra za stručno usavršavanje SUK-a Snežana Antonijević za EurAktiv.

Ona je rekla da je cilj programa obuke trenera za zakonodavni proces i pružanje podrške uspešnoj integraciji zemlje u EU.

"Ovaj program obuke za zakonodavni proces, naravno, pruža dalju i konkretniju podršku celom procesu pridruživanju EU, pomaže da ojačamo interne kapacitete u državnoj upravi da mogu dalje da prenose znanja drugim službenicima u toj prioritetnoj oblasti", rekla je Antonijević.

Ona je dodala da je SUK i do sada organizovao programe obuka u vezi sa integracijama, pošto je nadležan za "horizontalne, opšte treninge", dok je Kancelarija za evropske integracije zadužena za specifične treninge u konkretnim oblastima u okviru integracija u EU.

U GIZ Projektu za pravnu reformu koji od 2011. podržava reformu zakonodavnog procesa u Srbiji, takođe ističu da je "jačanje institucionalnih kapaciteta u ovoj oblasti naročito značajno sa aspekta predstojećih pregovora o članstvu koji će dodatno ubrzati zakonodavnu aktivnost, u narednim godinama".

Programu obuke budućih trenera prethodile su široke konsultacije o slabostima i dobrim stranama zakonodavnog procesa u Srbiji i postojećeg sistema obuke državnih službenika.

U konsultacijama su učestvovali predstavnici Kancelarije za evropske integracije, Ministarstva pravde i državne uprave, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Skupštine Srbije, Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, kao i partneri sa USAID-ovog Projekta za bolje uslove poslovanja.

Na osnovu tih konsultacija je kreiran program obuke sa dve glavne komponente - jačanje trenerskih veština i unapređenje znanja o različiitm fazama zakonodavnog procesa koje će se dalje prenositi.

Stručna podrška iz Nemačke

Antonijević je rekla da u obuci trenera učestvuju stručnjaci iz Nemačke - Anke Frajbert koja ima dugogodišnje iskustvo u oblasti zakonodavnog procesa i dobro poznaje taj proces u Srbiji, i Štefan Fridrih koji je zadužen za unapređenje trenerskih veština. U obuci učestvuje i Blaženka Stojanović kao pravni ekspert ispred GIZ Projekta za pravnu reformu.

Neke od preporuka Frajbertove su, kako je iz GIZ Projekta za pravnu reformu saopšteno nakon pripremne radionice u aprilu, da treba unapređivati koordinacija ministarstava pri izradi zakona, kao i konsultacije ministarstava sa civilnim društvom koje treba organizovati pravovremeno u ranijim fazama pripreme zakona.

Važna pitanja na koje se ukazuje jesu i da li je zakonsko rešenje primenjivo i koje su njegove ekonomske posledice.

Obuka novih drzavnih sluzbenika mora biti obavezna, sama obuka treba da obuhvati sve aspekte zakonodavnog procesa, dok jačanje kapaciteta državih službenika treba da obuhvati različite nivoe u okviru sistema državne uprave, sa težištem na umrežavanje i razmenu iskustava, preporuke su stručnjaka.

Ukupno 27 polaznika i pet seminara

Pravo na učešće u programu obuke trenera imali su službenici koji učestvuju u zakonodavnom procesu, sa najmanje tri godine radnog iskustva, kao i sadašnji predavači u družavnoj upravi.

Komisija koju su činili predstavnici GIZ Projekta za pravnu reformu i SUK-a izabrala je 27 polaznika. "Imamo učesnike iz različitih ministarstava, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, iz Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa, Narodne skupštine...", rekla je ona.

Na pitanje da li se težilo da u obuci budu zastupljena sva ministarstva i državne institucije ili su glavni kriterijum bili uslovi koje ispunjavaju budući polaznici, ona je rekla da ne bilo moguće ni teoretski ni praktično da sva ministartva budu zastupljena.

Učešće je takođe zavisilo od zainteresovanosti budućih polaznika da učestvuju u dugotrajnom programu obuke i mogućnosti rukovodilaca da im to odobre, dodala je Antonijević.

Šefica Centra za stručno usavršavanje SUK-a je navela da je prvi, trodnevni seminar u okviru programa obuke održan u prvoj nedelji juna, a da će do kraja godine biti održana još četiri seminara za obuku - drugi u septembru, treći i četvrti u oktobru, peti u novembru i završna konferencija u decembru.

Tema prvog seminara je bio opšti pregled zakonodavnog procesa, drugi će biti posvećen pretpostavkama za kvalitetne zakone, treći metodama i sredstvima za sprovodenje analize efekata propisa i meduinstitucijalnim odnosima i koordinaciji, dok će se četvrti baviti usklađivanjem nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

Peti seminar će biti o sprovodenju i praćenju sprovodenja novih zakona i unapređenju postojećih i razvoju novih programa u oblasti zakonodavnog procesa.

Sprovođenje programa će pratiti projektna grupa koju čine predstavnici različitih institucija i organizacija u Srbiji, i koja će definisati prioritete i smernice za unapređenje programa obuke.

Autor: Maja Poznatov
Video: Beta

Najnovije vesti