INTERVJU / INTEGRACIJA NACIONALNIH ENERGETSKIH TRŽIŠTA VODI KA SIGURNIJOJ BUDUĆNOSTI


23.04.2019
SEEPEX predstavlja organizovano tržište električne energije u Republici Srbiji. Po svojoj složenosti i primenjenom konceptu, to je jedinstveno tržište u regionu Jugoistočne Evrope (JIE), i donosi mnoge koristi kako direktnim učesnicima tako i celokupnoj srpskoj privredi. Primenjena trgovačka platforma EPEX SPOT (tzv. ETS platforma za trgovanje) nudi dokazanu pouzdanost, sigurnost i prepoznatljivo okruženje svim učesnicima na SEEPEX-u. S druge strane, postignute cene daju pouzdani cenovni signal, ne samo učesnicima na tržištu električne energije, već i svim potencijalnim investitorima u srpsku privredu. Miloš Mladenović, izvršni direktor SEEPEX-a, kaže da je najveća evropska klirinška kuća European Commodity Clearing AG (ECC AG) zadužena za centralizovani klirinški model (finansijsko poravnanje i plaćanje) u kojoj se nalazi više od 20 evropskih banaka i koja, osim za SEEPEX, obavlja ovu funkciju i za još 10 evropskih energetskih berzi. Ovo predstavlja jedno od najboljih i najefikasnijih rešenja za finansijsko poravnanje i fizičku isporuku električne energije koji su implementirani u Evropskoj uniji. Direktor nam je objasnio i da je zaokružena pravna i finansijska legislativa, kao primer najbolje evropske prakse koji je po prvi put u ovom obimu primenjen u regionu Jugoistočne Evrope. Ovaj okvir omogućio je i inostranim kompanijama da na organizovanom tržištu električne energije u Srbiji učestvuju pod potpuno jednakim uslovima, kao i na svim ostalim daleko razvijenijim tržištima u Zapadnoj Evropi. Ovo je jedan od najvažnijih faktora dosadašnjeg uspeha SEEPEX-ovog spot tržišta (isporuka u kratkom roku) u Srbiji.

EP: Šta je strateški cilj SEEPEX-a i koje zemlje Jugoistočne Evrope trenutno obuhvata?

Miloš Mladenović: Osnovni strateški cilj SEEPEX-a je stvaranje jake, stabilne i likvidne berze na prostoru jugoistočne Evrope. Naravno, naše ambicije obuhvataju i povezivanje sa susednim berzama električne energije (market coupling) kao i pristupanje MRC projektu, odnosno aktivno učestvovanje u kreiranju jedinstvenog dan-unapred i unutar dnevnog tržišta na teritoriji cele Evrope. Inače, SEEPEX trenutno organizuje spot tržište za Srbiju. Na platformi za trgovanje, osim najvažnijih lokalnih tržišnih učesnika, učestvovaće i sve najvažnije kompanije iz regiona i EU koje su aktivne u regionu Jugoistočne Evrope. Planiramo da delovanje SEEPEX-a proširimo i na neke od susednih zemalja u regionu.

EP: Partner EPEX SPOT pokriva spot tržište električnom energijom u Francuskoj, Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj. Kakva iskustva i znanje je ovaj partner doneo na naše tržište?

Miloš Mladenović: EPEX SPOT predstavlja najveću berzu električne energije u Evropi. Kao strateški partner SEEPEX-a, on je omogućio primenu najbolje evropske prakse u ovoj oblasti, kad je reč o samoj trgovačkoj platformi, ali i o jedinstvenom evropskom kliringu. Pomenuti ETS sistem za trgovanje u potpunosti je isti kao i na svim drugim tržištima u nadležnosti EPEX SPOT-a, što potencijalnim učesnicima dodatno olakšava trgovanje i daje punu sigurnost. Iskustvo i „know-how” koji SEEPEX dobija od EPEX SPOT-a doprinosi tome da organizovano tržište u Srbiji bude u skladu sa najvišim standardima tržišta najrazvijenijih zemalja EU, a samim tim i vrlo atraktivno za sve evropske kompanije koje su prisutne u region JIE.

 

EP: Da li će članovi berze biti i snabdevači električne energije iz obnovljivih izvora energije (OIE)?

Miloš Mladenović: Rano je za preciznije pretpostavke i prognoze kad je reč o učešću na berzi proizvođača iz OIE. Naročito, ako uzmemo u obzir da je kod nas i dalje na snazi klasičan „feed-in” model, a da je EPS jedini i obavezujući kupac energije iz OIE po podsticajnim cenama. Takođe, instalisana snaga iz OIE u elektroenergetskom sistemu Srbije za sada je relativno mala. To će se promeniti izgradnjom planiranih 500 MW vetroelektrana i puštanjem u pogon većeg dela ovog kapaciteta do kraja 2019. godine. Kada na tom polju dođe do značajnijih promena, a najave su da će se ići u pravcu uspostavljanja tržišnog modela podsticaja, SEEPEX će svakako biti jedna od najizvesnijih opcija za siguran i transparentan plasman te energije na tržište. Te promene, pre svega, podrazumevaju planirani prelazak sa modela „feed-in” na „premium feed-in” model podsticaja, što bi uz planirani rast instalisanog kapaciteta OIE svakako doprinelo i dodatnoj likvidnosti srpskog spot tržišta. Trenutno na SEEPEX učestvuje 18 kompanija, a spisak se može videti na sledećem linku

EP: Nakon sklapanja sporazuma u martu ove godine o osnivanju međuregionalne berze električne energije u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi, najavljeno je formiranje zajedničke kompanije koja bi bila važan činilac na tržištu električne energije u oblasti dan-unapred (spot). Zašto je baš ova oblast dan-unapred važna i da li je kompanija već formirana?

Miloš Mladenović: Spot tržište predstavlja opšteprihvaćeni naziv za tzv. kratkoročnu trgovinu, odnosno za tip trgovine na vremenskom horizontu dan-unapred. To znači da se za trgovinu ugovorenu danas isporuka vrši u toku narednog dana, kao i na vremenskom horizontu unutar dana, gde se isporuka vrši u samom danu trgovine. Što se tiče pomenutog projekta korporativne integracije SEEPEX sa berzom električne energije u Mađarskoj – HUPX, tj. preciznije rečeno, uspostavljanja jedinstvene poslovne infrastrukture, očekujemo dalekosežan pozitivan uticaj, ne samo na operativno-korporativni nivou vezano za dalji razvoj organizovanog tržišta električne energije, već i na strateško-političkom nivou za čitavu Republiku Srbiju. Udruživanje poslovnog, stručnog i finansijskog kapaciteta SEEPEX i HUPX će omogućiti još efikasnije i rentabilnije poslovanje tako formirane jedinstvene poslovne infrastrukture, s tim što će do pune realizacije ovog projekta biti neophodo još mnogo rada. Čvrsto sam ubeđen da je to vrlo značajan korak ka daljoj integraciji tržišta električne energije u regionu JIE, kao i njegovom daljem pridruživanju jedinstvenom internom tržištu EU. Ujedno ovaj primer služi i kao putokaz ostalim akterima u regionu u kom pravcu bi trebalo ići, pre svega imajući u vidu fragmentaciju i veličine nacionalnih tržišta koja su, svako za sebe, nedovoljno likvidna da bi obezbedila efikasno i održivo poslovanje.

Intervju vodila: Tamara Zjačić / ENERGETSKI PORTAL SRBIJE

 

 

 

23.04.2019 · SEEPEX