SRBIJA / UPDATE: EU PRUŽA POMOĆ AGENCIJI ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRBIJE ZA UNAPREĐENJE REGULATORNIH POLITIKA, MEHANIZAMA, PRAKSI U SKLADU SA PRAVNIM TEKOVINAMA EU – REZULTATI II KVARTALA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


23.08.2019
  Projekat: Tehnička pomoć Agenciji za energetiku Republike Srbije – Usklađivanje zadataka nacionalnog regulatornog tela sa Trećim energetskim paketom Trajanje projekta: jul 2018 – januar 2020. godine Zemlja: Srbija Korisnici: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, dok je Agencija za energiju Republike Srbije krajnji korisnik rezultata aktivnosti projekta Finansiranje: Ovaj projekat se sprovodi uz sufinansiranje Evropske unije i Republike Srbije (EuropeAid/138046/IH/SER/RS) Implementiranje: LDK Consultants Global EEIG u konzorcijumu sa GFA Consulting Group, GFA South East Europe, Kantor Management Consultants i Quiditta doo

KONTEKST

Projekat je deo Akcionog programa za Srbiju EU (2014) i usmeren je ka obezbeđivanju podrške energetskom sektoru u pogledu povećanja bezbednosti snabdevanja, uvođenja konkurentnijih struktura energetskog tržišta i unapređenja održivog razvoja energetskog sektora. Korisnik projekta je Ministarstvo rudarstva i energetike, dok je Agencija za energetiku Republike Srbije (AERS) krajnji korisnik rezultata aktivnosti projekta.

CILJ

Specifični cilj projekta je da se doprinese usklađivanju sprovođenja politike, praćenja i harmonizacije srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU o energetici (acquis). Cilj projekta je da osigura da regulatorne politike, mehanizmi i prakse budu primenjene u skladu sa najboljim regulatornim praksama i važećim propisima Energetske zajednice, koji obuhvataju propise Trećeg paketa o unutrašnjem energetskom tržištu EU, Infrastukturni paket i važeća Mrežnih pravila.

Projekat podržava nastojanja da građani Srbije dobiju pouzdanu i održivu energiju po pristupačnim cenama, podstiče investicije u mrežnu infrastukturu u energetskom sektoru i doprinosi stvaranju integrisanog energetskog tržišta EU.

Širi uticaj projekta:

  • Sprovođenje politika, usklađivanje nacionalnog zakonodavnog okvira sa pravnim tekovima Evropske unije u oblasti enegetike
  • Konkurentnost tržišta električne energije zasnovanog na nediskriminatornosti, javnosti i transparentnosti;
  • Zaštita potrošača energetskih proizvoda;
  • Razvoj tržišta električne energije i prirodnog gasa i njihovo povezivanje sa jedinstvenim energetskim tržištem Evropske unije.

REZULTATI

II kvartal 2019.

Tokom drugog kvartala 2019. godine, realizovane su i zaokružene sledeće projektne aktivnosti:

 

1.     Uspostavljanje kriterijuma za procenu potrebe za regulacijom cena u određenim segmentima tržišta električne energije

Nakon stupanja na snagu novog Zakona o energetici krajem 2014. godine, samo domaćinstva i mala i srednja preduzeća (MSP) imaju pravo na garantovano snabdevanje električnom energijom po cenama koje reguliše Agencija za energetiku Republike Srbije. Pored toga, obezbeđivanje sekundarnih i tercijarnih rezervi koje su potrebne za balansiranje elektroenergetskog sistema takođe predstavlja sistemsku uslugu koja je podložna regulisanju cena. Projektni tim je detaljno analizirao sve aspekte procesa liberalizacije tržišta u Srbiji, uključujući i pitanja poput razvoja nacionalne i regionalne konkurentnosti i zaštite ugroženih kupaca i dao je preporuku Agenciji za energetiku u vezi sa internim procedurama i kriterijumima za procenu potreba za budućom regulacijom cena u domaćinstvima, malim i srednjim preduzećima, kao i za sekundarne i tercijarne rezerve.

2.     Utvrđivanje kriterijuma za ukidanje rezervnog snabdevača u elektroenergetskom sektoru

Uloga rezervnog snabdevača u Srbiji, u skladu sa definicijama Zakona o energetici iz 2014. godine, jeste da obezbedi neprekidno snabdevanje električnom energijom potrošačima koji ne ispunjavaju uslove za garantovani režim snabdevanja. U tom kontekstu, Agencija za energetiku Republike Srbije ima ovlašćenje da proceni neophodnost rada rezervnog snabdevača i njegov uticaj na konkurenciju. Projektni tim je izradio detaljne studije slučaja rezervnih snabdevača u državama članicama EU, procenio je neophodnost rada rezervnog snabdevača u elektroenergetskom sektoru u skladu sa stanjem na tržištu i dao je preporuke Agenciji za energetiku Republike Srbije u pogledu uloge i funkcije rezervnog snabdevača u budućnosti, uključujući kriterijume za procenu mogućeg vremena njegovog ukidanja.

3.     Programi usklađivanja za ODS električne energije i gasa

Jedan od ključnih zahteva Trećeg energetskog paketa je razdvajanje vertikalno integrisanih energetskih kompanija, čime se eliminiše rizik od diskriminacije u pogledu rada mreža i načina na koji se omogućuje pristup ovim mrežama. U tom cilju, operatori distributivnog sistema su dužni da utvrde programe usaglašenosti i godišnje izveštaje da bi obezbedili nediskriminatorno ponašanje i pravilno praćenje procesa razdvajanja. Projektni tim je izradio regulatorne instrukcije za osoblje u ODS-u o načinima razvijanja i sprovođenja tih programa, uz praktične preporuke o vrsti mera koje treba da budu obuvaćene programom i načinu na koje ove mere treba primenjivati i pratiti u godišnjim izveštajima. Pored toga, praktične smernice su date Agenciji za energetiku Republike Srbije za procenu sadržaja programa usklađivanja i odgovarajućih godišnjih izveštaja.

4.     Preporuke u pogledu podsticaja za regulatorne investicije u infrastrukturne projekte u oblasti elektroenergetske mreže i sistema prirodnog gasa

Direktiva 347/2013 EU, koja je transponovana u pravni okvir Energetske zajednice, pružila je smernice o upravljanju rizicima velikih infrastrukturnih projekata u oblasti elektroenergetskih mreža i sistema prirodnog gasa, kao i sugestije u vezi sa tim koju vrstu regulatornih podsticaja treba obezbediti za promociju razvoja ovih projekata i ublažavanje nastalih rizika.  U tom kontekstu, projektni tim je detaljno pregledao i procenio odgovarajući regulatorni okvir koji je uspostavila Agencija za energetiku Republike Srbije kako bi ustanovili da li se stvaraju dodatni rizici ili prepreke za investicije u mrežnu infrastrukturu. Pored toga, Agenciji za energetiku Republike Srbije su predloženi regulatorni podsticaji za ceo paket infrastrukturnih projekata za sisteme električne energije i prirodnog gasa koje treba primeniti u slučaju da određeni promoter projekta ima veće rizike u poređenju sa rizicima koje obično podrazumeva jedan uporediv infrastrukturni projekat.

5.     Procena i unapređenje regulatornog okvira za kvalitet usluge

Opšti cilj regulacije kvaliteta usluga na nivou električne energije i prirodnog gasa jeste da se garantuje dobar nivo kontinuiteta snabdevanja, kvalitet napona i gasa, kao i efikasne usluge za potrošače električne energije i gasa. Projektni tim je u početku sproveo procenu nedostataka zakonodavnog okvira Srbije u pogledu zahteva Trećeg energetskog paketa, a u isto vreme je analizirao i najbolje prakse primenjivane na nivou EU. Sledeći korak je podrazumevao izradu odgovarajućih indikatora i standarda za snabdevače električnom energijom i prirodnim gasom i pružanje podrške Agenciji za energetiku Republike Srbije u pogledu izrade regulatornih upustava  za dostavljanje podataka o kvalitetu usluga.  Poslednji deo rada je bio fokusiran na izdavanje preporuka za budući razvoj regulatornih mehanizama u pogledu regulacije cena i planiranja mreže, a predložene su i metodologije za izračunavanje kompenzacije za potrošače u slučajevima odstupanja u kvalitetu isporučene usluge.

I kvartal 2019. 

Tokom prvog kvartala 2019. godine, sprovedene su i zaokružene naredne projektne aktivnosti:

1.     Procena aktivnosti praćenja koje obavlja Agencija za energetiku

Solidan regulatorni okvir za praćenje omogućava regulatornom telu da proceni neometano funkcionisanje energetskih tržišta i učinak regulisanih energetskih subjekata, kao i da ispravi poremećaje, identifikuje oblasti koje je potrebno unaprediti i utvrdi dalje aktivnosti u korist potrošača energije. Projektni tim je procenio aktivnosti praćenja koje se trenutno sprovode, u pogledu njihovog obima, efikasnosti, efektivnosti, kao i adekvatnosti osoblja koje te aktivnosti sprovode, te je ukazao na nedostatke, kao i na elemente praćenja koje bi trebalo unaprediti tokom naredne faze projekta.

2.     Nove metodologije obračunavanja i numeričke procene vrednosti neisporučene energije relevantnim kategorijama potrošača u sektorima električne energije i prirodnog gasa

Obračunavanje vrednosti neisporučene energije omogućava efektivniji i efikasniji prelaz na liberalizovano tržište. Koristi se i prilikom procene projekata energetske infrastrukture i odražava stvarne troškove potrošača usled prekida u napajanju energijom, te na taj način stvara realne osnove za donošenje odluka o investiranju. U ovom kontekstu, projektni tim je izradio metologije za obračun i obavio numeričke procene vrednosti neisporučene energije za razne kategorije potrošača u sektoru električne energije i prirodnog gasa i obezbedio podizanja kapaciteta zaposlenih u AERS-u za obavljanje aktivnosti u ovoj oblasti.

3. Sertifikacija operatora prenosnih sistema električne energije i prirodnog gasa

Razdvajanje energetskih subjekata sprečava diskriminaciju prilikom pristupa mrežama električne energije i prirodnog gasa, omogućava fer tržišnu konkurenciju i može da dovede do pristupačnijih cena za potrošače. Projektni tim je kreirao proceduru za sertifikaciju operatora prenosnog sistema, koja će se koristiti za proveru usklađenosti operatora sa pravilima o razdvajanju koja su sadržana u Trećem paketu propisa EU o unutrašnjem tržištu. Sprovedena je i radionica za obuku, čiji je cilj bio podizanja kapaciteta AERS-a u domenu sertifikacije.

SLEDEĆI KORACI

U preostalom projektnom periodu predviđene su aktivnosti za podizanje kapaciteta, kao i pružanje podrške Agenciji za energetiku Republike Srbije za procenu i praćenje planova za razvoj mreže električne energije i prirodnog gasa, razvoj alatki za procenu planova za ugradnju pametnih brojila, izradu specifikacija za alat za upoređivanje cena električne energije i prirodnog gasa, kao i druge aktivnosti u dogovoru sa institucijom koja je korisnik ovog projekta.

23.08.2019 · AERS / AGENCIJA_ZA_ENERGETIKU_REPUBLIKE_SRBIJE / EU / MINISTARSTVO_RUDARSTVA_I_ENERGETIKE / OPERATOR_PRENOSNOG_SISTEMA