BIH / VLADA FEDERACIJE BIH USVOJILA PROGRAM ZA RESTRUKTURIRANJE EPBIH I EPHZHB/ BOSNA I HERCEGOVINA / AUTOR: VLADIMIR SPASIĆ / BGEN


27.08.2019
Federalna vlada Bosne i Hercegovine usvojila je Program o restrukturiranju elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH koji predviđa razdvajanje delatnosti u okviru dve državne kompanije – Elektroprivrede BiH (EPBiH) i Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg-Bosne (EPHZHB) u skladu sa pravilima Trećeg energetskog paketa Evropske unije.

Saglasnost na Program za restrukturiranje mora da da i Parlament Federacije.

Program je, kako je saopštila federacijska vlada, povezan sa drugim aktivnostima u elektroenergetskom sektoru koje uključuju funkcionisanje Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH, posebno u pogledu nezavisnosti i stvaranja pretpostavki za funkcionisanje tržišta električne energije i odvajanja regulisanih i tržišnih delatnost, kao i modernizaciju i restrukturiranje rudnika uglja.

Ključne promene i obaveze koje proizilaze na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, i koje će biti obuhvaćene ovim Programom, su funkcionalno razdvajanje svih delatnosti, pravno razdvajanje i nezavisnost za delatnost distribucije i računovodstveno razdvajanje delatnosti snabdevanja na regulisano i tržišno. Ovi zahtevi znače, kako se navodi, da je, osim računovodstvenog, potrebno i razdvajanje svih delatnosti proizvodnje, distribucije, snabdevanja, trgovine i ostalih delatnosti.

Dodatno, u oblasti delatnosti distribucije, promene moraju biti još veće, jer je potrebna još veća nezavisnost koja uključuje i pravni oblik, što znači da će postojeća elektroprivredna preduzeća formirati zavisna društva za distribuciju koja će imati status operatora distributivnog sistema (ODS).

Restrukturiranje elektroprivrednih preduzeća je planirano u više faza pri čemu prva faza odgovara realizaciji osnovnih zahteva utvrđenih Zakonom o električnoj energiji, kao što su računovodstveno i upravljačko razdvajanje delatnosti i formiranje preduzeća za distribuciju – ODS. Vremenski okvir za ovu fazu je 15 meseci od dana dobijanja saglasnosti Parlamenta Federacije BiH.

Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH podrazumeva potpuno sprovođenje i primenu u praksi računovodstvenog i upravljačkog razdvajanja, uz primenu transfernih cena između delatnosti unutar elektroprivrednih preduzeća. Tokom ove faze bio bi nastavljen proces modernizacije i poboljšanja poslovanja rudnika uglja pojedinačno, smanjenje broja zaposlenih i realizacije ulaganja, saopštila je Vlada Federacije BiH.

Istovremeno, elektroprivredna preduzeća bi uradila dodatne analize i, na osnovu njih, donele odluke u vezi s formiranjem preduzeća za elektroprivredne delatnosti i restrukturiranje delatnosti rudarstva, vodeći računa o organizacionom statusu delatnosti proizvodnje i budućim potrebama za zamenske kapacitete u termoelektranama.

Zavisno od analiza i odluka u ovoj fazi, a uz prethodnu saglasnost Vlade Federacije BiH, pristupilo bi se njihovom sprovođenju što predstavlja treću fazu ovog programa.

U Programu su, kako se navodi, detaljno razrađene i sve potrebne aktivnosti za realizaciju svih predviđenih faza i ciljeva.

Restrukturiranje moralo da se obavi do 1. januara 2015.

Federacijska vlada je podsetila da je BiH potpisnik Ugovora o formiranju Energetske zajednice koji je na snazi od 1. jula 2006. godine. Time je preuzeta obaveza preuzimanja i sprovđenja pravne tekovine Evropske unije koja se, između ostalog, odnosi na tržište električne energije.

U 2011. godini pravna tekovina EU za članice Energetske zajednice je proširena delom EU propisa koji sačinjavaju Treći energetski paket, i koji su postali pravno obavezujući i za ugovorne strane Energetske zajednice, uz rok za transpoziciju u domaće zakonodavstvo i primenu u praksi do 1. januara 2015. godine.

27.08.2019 · EPBIH / EPHZHB / OPERATOR_DISTRIBUTIVNOG_SISTEMA / RAZDVAJANJE_DELATNOSTI / TREĆI_ENERGETSKI_PAKET_EU / VLADA_FEDERACIJE_BIH