CRNA GORA / CRNE GORA DOSLEDNO OSTVARUJE DOBRE REZULTATE U PRIMJENI PRINCIPA AKTA O MALIM PREDUZEĆIMA


20.09.2019
Danas je u Ramadi održana konferencija vezano za „Predstavljanje SME Policy Index-a“. U ime Ministarstva ekonomije u svojstvu nacionalnog SBA koordinatora, konferencijom je predsjedavao generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, Radosav Babić. Na događaju su učestvovali predstavnici Vlade Crne Gore, poslovnog sektora, akademske zajednice, civilnog društva i medija.

Napredak zemalja Zapadnog Balkana i Turske, prati se kroz implementaciju smjernica koje su date ovim dokumentom, a koje imaju za cilj usklađivanje sa politikama razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća u EU.

 

„Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u EU, svoje nacionalne ciljeve, pravce i politike razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) nastoji da u potpunosti harmonizuje sa EU politikom razvoja MMSP sektora, stvarajući  na taj način povoljan i efikasan poslovni ambijent za osnivanje novih i unapređenje poslovanja postojećih biznisa“, istakao je Babić. 

 

Crna Gora je ostvarila progres u dijelu aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje institucionalnog, regulatornog i operativnog okruženja za razvoj sektora mikro, malih i srednjih preduzeća. Usvajanjem krovnog strateškog dokumenta za razvoj politike mikro, malog i srednjeg biznisa – Strategije za razvoj MMSP 2018 – 2022. i kroz implementaciju mjera i aktivnosti koje su u istoj prepoznate, kao i sprovođenjem programa finansijske i nefinansijske podrške MMSP pokazala se kao primjer najbolje prakse u regionu. Takođe, Crna Gora i dalje drži lidersku poziciju kada je u pitanju oblast preduzetničkog učenja, gdje je preduzetništvo uključeno kao ključna kompetencija u nastavne planove i programe na svim obrazovnim nivoima. Unaprijeđena je oblast standardizacije, uspostavljen zakonodavni okvir o finansijskom lizingu, faktoringu, kupovini potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno – garantnom poslovanju, i olakšan pristup tržištu javnih nabavki za sektor MSP.

 

„Želim da se zahvalim svim predstavnicima crnogorskih institucijama koje su učestvovale u procesu implementacije Akta o malim preduzećima, a posebno koordinacionom timu Ministarstva ekonomije na ovom veoma iscrpnom, ali uspješno završenom procesu“, kazala je Marzena Kisielewska, šefica Odsjeka za Jugoistočnu Evropu, Organizacije za ekonomsku saradnju (OECD).

 

G-đa Kisielewska je istakla da su performanse razvoja politike malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori generalno veoma dobre.

 

„Crna Gora je ostvarila najbolje rezultate u regionu, u poređenju sa sedam zemlja učesnica, u pojedinačnim poglavljima i različitim oblastima koje se prate tokom implementacije SBA, a koje se tiču sistema podrške razvoja malih i srednjih preduzeća, u cilju pospješivanja mjera podrške i usaglašavanja istih sa principima politike Evropske unije“, zaključila je Šefica Odsjeka za Jugoistočnu Evropu.

 

Ključni izazov Crne Gore u narednom periodu predstavlja održivost ekonomskog razvoja, sprovođenje strukturnih reformi, unapređenje poslovnog ambijenta i implementacija regionalnih i strateških projekata.

 

„Konstantno unapređenje poslovnog ambijenta uz smanjenje biznis barijera za poslovanje MMSP sektora je nešto što nas obavezuje na ulaganje dodatnih napora kako bi unaprijedili one oblasti koje su kroz SBA dokument prepoznate, kao prioriteti na kojima Crna Gora mora da radi u narednom periodu, a sve sa ciljem potpune usklađenosti sa principima i standardima  funkcionisanja EU tržišta“, kazaoje generalni direktor Radosav Babić i zaključio da je Ministarstvo ekonomije već intenziviralo aktivnosti na kreiranju instrumenta i mjera za podsticanje izvoza, a u toku su i aktivnosti na razvoju digitalizacije i elektronskog poslovanja.

 

MINISTARSTVO EKONOMIJE

BIRO ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

20.09.2019 · CRNA_GORA / EKONOMIJA