SRBIJA / TENDER: IZRADA PROGRAMA I PLANA ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADA BEOGRADA / SRBIJA / AUTOR: BALKAN GREEN ENERGY NEWS


31.10.2019
Grad Beograd raspisao je javnu nabavku za izradu Programa energetske efikasnosti grada Beograda za period 2021-2023. godine i Plana energetske efikasnosti grada Beograda za 2021. godinu.

Rok za dostavljanje ponuda je 25. novembar, a kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena, navodi se u pozivu za podnošenje ponuda na ovaj tender.

Na osnovu člana 10. Zakona o efikasnom korišćenju energije, jedinica lokalne samouprave, kao obveznik sistema energetskog menadžmenta, donosi Program energetske efikasnosti, u skladu sa Strategijom i Akcionim planom.

Program energetske efikasnosti je prvenstveno posvećen izboru i definisanju optimalnih mera kojima će se ostvariti zadati cilj uštede energije, odnosno načinima finansiranja i realizacije ovih mera.

Budući da Nacionalni akcioni plan za energetsku efikasnost Republike Srbije (NAPEE RS) i Program treba da čine jedinstvenu celinu, metodologija proračuna ušteda energije u Programu treba da je istovetna metodologiji koja se primenjuje prilikom izrade NAPEE RS, odnosno metodologiji za izračunavanje ušteda energije koja je razvijena u skladu sa preporukama Evropske komisije i preporukama EMEEES Projekta, navodi se u pozivu za tender.

Istovremeno, cilj ušteda energije definisan Programom mora da bude usklađen sa ciljem definisanim u NAPEE, kao i sa ciljem propisanim Uredbom o utvrđivanju graničnih vrednosti godišnje potrošnje energije.

Programa treba da sadrži objekte javne namene, objekte koje koriste javne službe, javno komunalna preduzeća i javna preduzeća čiji je osnivač Grad, kao i drugi objekti za koje Grad posredno ili neposredno snosi troškove potrošnje energije, energenata, održavanja, te komunalne usluge koje pružaju JKP čiji je osnivač Grad.

Plan energetske efikasnosti detaljnije razrađuje mere i aktivnosti iz Program energetske efikasnosti.

31.10.2019 · TENDER / ZAKON_O_EFIKASNOM_KORIŠĆENJU_ENERGIJE