CRNA GORA / DO OSTVARIVANJA POTROŠAČKIH PRAVA NA NAJBRŽI MOGUĆI NAČIN


11.11.2019
11. 11. 2019. godine, Podgorica – Ministarstvo ekonomije i IBF International Consulting organizovali su konferenciju za novinare povodom predstavljanja rezultata istraživanja o poznavanju potrošačkih prava u Crnoj Gori. Događaj je organizovan u okviru EU projekta “Tehničkapomoć za usklađivanjeiprimjenupravnetekovine EU o unutrašnjemtržištu - AIM II”, u prostoru EU info centra u Podgorici.

Tom prilikom, predstavnicima medija obratili su se vođa projekta AIM II Matjaž Logar, generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača - Ministarstvo ekonomije Jovo Rabrenović, te  glavna tržišna inspektorka u Upravi za inspekcijske poslove (UIP) Nada Đurđić.

 

Učesnici su ocijenili da analiza, koju je u okviru sprovedenog istraživanja pripremilo Ministarstvo ekonomije, nosi posebnu vrijednost jer daje priliku da se provjeri dosadašnja politika, a zatim i planiraju konkretne aktivnosti koje će rezultirati unapređenjem regulatornog okvira u oblasti zaštite potrošača. Posebna pažnja data je i najavi predstavnika ministarstva o dvije nove aplikacije za mobilne telefone koje su namijenjene potrošačima, a uskoro će biti spremne za preuzimanje.

 

Matjaž Logar,vođa projekta AIM II je predstavnike medija upoznao sa aktivnostima ovog projekta i objasnio da je glavni cilj njegove implementacije da olakšatrgovinuirazvojunutrašnjegtržišta u skladusapravnomtekovinomEvropskeunije. On je istakao da je istraživanje koje Ministarstvo ekonomije danas prezentuje izuzetno važno i naslanja se na jedan dio zadataka AIM II projekta koji se odnose upravo na oblast zaštite potrošača, a vezani su za pripremu zakonodavstva i jačanje administrativnih kapaciteta relevantnih institucija. Logar je svoje izlaganje završio ocjenom: „Ovo istraživanje je dokaz da je crnogorsko Ministarstvo ekonomije do te mjere osposobljeno u oblasti zaštite potrošača da može pripremati i sprovoditi politiku zaštite potrošača na način koji je prepoznat kao dobra praksa i u državama članicama EU. U pojedinim oblastima, politike se kreiraju na osnovu podataka dobijenih kroz analize i istraživanja, a značajan dio podataka nastaje kao rezultat rada inspekcijskih službi. U tom dijelu, želio bih čestitati nadležnim organima u Crnoj Gori za postignuti nivo administrativnih kapaciteta, kao i usvojeni način rada po ovoj oblasti.“

 

Jovo Rabrenović, generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača - Ministarstvo ekonomije je kazao da je glavni cilj sprovedenog istraživanja bio da se utvrdi nivo poznavanja potrošačkih prava u Crnoj Gori. Kako je objasnio, Ministarstvo ekonomije je, shodno dobijenim rezultatima,već preduzelo određene korake koji su u interesuunapređenja stanja u ovoj oblasti, a počivaju na  upotrebi modernih tehnologija i prate navike današnjeg društva. “Kako bi omogućilo aktivniju ulogu potrošača u procesu podnošenja prigovora, a zatim i pomoglo u podizanju nivoa edukacije o potrošačkim pravima, Ministarstvo ekonomije je pripremilo dvije nove aplikacije za mobilne telefone, namijenjene upravo potrošačima. Aplikacije su razvijene na način da u situacijama kada se desilo kršenje potrošačkog prava, potrošači imaju mogućnost da na licu mjesta, na brz i jednostavan način, podnesu prigovor inspekcijskim organima, odnosno zatraže zaštitu od nadležnog državnog organa”, istakao je Rabrenović.

 

Nada Đurđić, glavna tržišna inspektorka je podsjetila da je ova institucija, čijih desetak inspekcija, pored ostalog, vrše nadzor i u oblasti zaštite potrošača, posebno posvećena ovom dijelu svojih obaveza. Osim podrške ostvarivanju zaštite potrošačkih prava kroz redovan nadzor(nad primjenom Zakona o zaštiti potrošača i drugih zakona koji sadrže odredbe o zaštiti potrošača), te postupanja inspektora po žalbama potrošača, UIP se zalažeza podizanje nivoa informisanosti potrošača i nivoa javne svijesti o značaju zaštite potrošača. Bez aktivnog potrošača i aktivnog trgovca nije moguće izjednačiti, u ostvarivanju prava, crnogorskog sa potrošačem EU. Zbog toga su važne ankete koje će nam pokazati gdje se nalazimo u ovoj oblasti i ukazati u kojem pravcu treba prilagođavati i propise i praksu. Iako je Crna Gora uradila dosta za potrošače, može se zaključiti da ova anketa pokazuje da je pred nama još  dosta posla, ocijenila je Marković.

 

U nastavku konferencije, šefica Biroa za odnose s javnošću Ministarstva ekonomije Marina Šaković prezentovala je rezultate istraživanja o poznavanju potrošačkih prava u Crnoj Gori. Ona je saopštila da, prema dobijenim podacima, dvije trećine ispitanika zna da je u Crnoj Gori usvojen Zakon o zaštiti potrošača, dok je nivo upoznatostiispitanika sa donošenjem Zakona o potrošačkim kreditima i Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda niži.U dijelu istraživanja koje se odnosi na prepoznavanje potrošačkih prava,ispitanici su kao najbitnije potrošačko pravo percipirali pravo nareklamaciju proizvoda, a zatim pravo da dobiju fiskalni račun za kupljeni proizvodili pruženu uslugu, dok jevraćanje kusura na poslednjem mjestu. Istraživanje je pokazalo da se oko dvije trećine ispitanika slaže sa tvrdnjama: da potrošači u Crnoj Gori nemaju dovoljno znanja o zaštiti svojih prava (67,8%), da nemaju naviku da traže zaštitu svojih prava (66,7%) i da je u Crnoj Gori svijest o značaju zaštite potrošača nerazvijena (63%). Konačno, prema dobijenim podacima, najveći broj ispitanika (87,7%) nije se obraćao državnim organima za zaštitu potrošačkih prava.

 

Prikupljanje podataka za istraživanje o poznavanju potrošačkih prava u Crnoj Gori obavljeno je u toku marta i aprila 2019. godine, u 23 opštine u Crnoj Gori. Uzorak su činili ispitanici (potrošači - građani) u gradskom, prigradskom i seoskom području.

 

 

PR služba                                                                                                             Projektna kancelarija

Ministarstva ekonomije                                                                                                               AIM II

 

11.11.2019 · CRNA_GORA / EKONOMIJA