CRNA GORA / OBAVJEŠTENJE ZA VOZAČE TERETNIH MOTORNIH VOZILA U SKLADU SA SMJERNICAMA ZDRAVSTVENO SANITARNOG NADZORA


17.03.2020
U skladu saNaredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprečavanje prenošenja novog koronavirusa, od 15. marta 2020.godine.Ministarstvo zdravlja je na predlog Insituta za javno zdravlje, a radi tumačenja tačke 1 ove Naredbe, koja se odnosi na vozače teretnih motornih vozila koji upravljaju motornm vozilima uključenim u dopremanje roba u Crnu Goru, donijelo posebne smjernice zdravstveno-sanitarnog nadzoraza:

1.     Vozačeteretnihmotornihvozilastranedržavljane u tranzitukrozCrnuGoru

2.     Vozačeteretnihmotornihvozilastranedržavljanečija je krajnjadestinacija – mjestoistovara u Crnoj Gori

3.     VozačeteretnihmotornihvoziladržavljaneCrne Gore kojiučestvuju u međunarodnomtransporturoba

Sve navedene smjernice su privremenog karaktera i podložne su izmjenama i dopunama u skladu sa promjenom epidemiološke situacije u zemlji.

 

Smjernice za vozače kamiona (prevoznika robe) koji su u tranzitu kroz Crnu Goru

-       prilikom ulaska u Crnu Goru, na graničnom prelazu se vozaču kamiona (prevoznik robe) uručuje Rješenje o zabrani zaustavljanja, zadržavanja i boravka na teritoriji Crne Gore

-       u Rješenju se navodi naziv graničnog prelaza – mjesta ulaska u Crnu Goru, naziv graničnog prelaza koji će biti tačka izlaska kamiona, kao i vremenski period u okviru kojeg je potrebno da prevoznik stigne do navedenog graničnog prelaza

-       u slučaju kvara prevoznog sredstva, vozač je dužan da pozove policiju

-       za obavljanje fizioloških potreba koristiti toalete na odmorištima (odmaralištima) uz mjere zaštite i dezinfekcije

-       prilikom izlaska iz kamiona, vozač je dužan da drži odstojanje od ostalih lica od najmanje 2 m i da nosi ličnu zatitnu opremu, u koju spada:

o   zaštitna maska za nos i usta

o   rukavice od lateksa ili nitrila

o   rukavice i maska se mijenjaju prilikom svakog islaska; korišćena oprema se odlaže u posebnu plastičnu vreću, namijenjenu za odlaganje navedene opreme koja se nalazi u kamionu do zavrsetka puta i higijenskog zbrinjavanja iste; potrebno je održavanje higijene ruku i dezinfekcija sredstvima na bazi alkohola prije i poslije korišćenja opreme

Smjernice za strance vozače kamiona - kraći boravak u Crnoj Gori

-       prilikom ulaska u Crnu Goru, na graničnom prelazu se navedenoj kategoriji vozača uručuje Rješenje

-       zabranjeno je svako nepotrebno zaustavljanje i zadržavanje vozila, tj. vozač je dužan da kamion vozi na odredište na kojem će se vršiti carinjenje i utovar/istovar robe

-       u slučaju kvara prevoznog sredstva, vozač je dužan da pozove policiju

-       prilikom izlaska iz kamiona, vozač je dužan da drži odstojanje od ostalih lica od najmanje 2m i da nosi ličnu zatitnu opremu, u koju spada:

o   zaštitna maska za nos i usta

o   rukavice od lateksa ili nitrila

o   rukavice i maska se mijenjaju prilikom svakog islaska; korišćena oprema se odlaže u posebnu vreću, namijenjenu za odlaganje navedene opreme; potrebno je održavanje higijene ruku i dezinfekcija sredstvima na bazi alkohola prije i poslije korišćenja opreme

-       za obavljanje fizioloških potreba koristiti toalete na odmorištima (odmaralištima) uz mjere zaštite i dezinfekcije

-       na mjestu utovara/istovara robe, vozač poštuje održavanje distance i nosi zaštitnu opremu (masku i rukavice); ukoliko dokumentacija nije prethodno elektronski proslijeđena, vozač predaje dokumentaciju, otvara utovarni prostor, održavajući potrebno odstojanje od ostalih lica i prati tok istovara/utovara; nakon završetka utovara/istovara, vozač ulazi u kabinu kamiona i nastavlja put 

-       u slučaju da procedura carinjenja i utovara/istovara robe zahtijeva da vozač mora boraviti na teritoriji Crne Gore neko kraće vrijeme (npr. ukoliko je potrebno noćenje), vozač velikih kamiona boravi u svojoj kabini i koristi postojeći ležaj, dok vozači manjih kamiona za odmor i noćenje u trajanju od jedne noći treba da koriste postojeći prostor kabine; za ove potrebe koristiti postojeća odmarališta za kamione, ona koja posjeduju toalete; u slučaju potrebe za dužim boravkom, kada je potreban smještaj u hotelu/motelu, vozač je dužan da o tome obavijesti nadležnu Epidemiološku službu i dalje postupa po dobijenim uputstvima 

-       vozači moraju posjedovati dovoljnu količinu lične zaštitne opreme (maski i rukavica) koju obezbjeđuje poslodavac; prilikom ulaska u Crnu Goru, nadležne službe mogu obaviti provjeru posjedovanja dovoljne količine lične zaštitne opreme

-       održavati adekvatnu higijenu, češće dezinfikovati prostor kabine odgovarajućim dezinfekcionim sredstvom (alkohol, hlorni preparati) prema uputstvima proizvođača

-       obavljati redovnu dezinfekciju kamiona

Smjernice za vozače kamiona – građani sa prebivalištem u Crnoj Gori

-       nakon ulaska u Crnu Goru zabranjeno je svako nepotrebno zaustavljanje i zadržavanje vozila, tj. vozač je dužan da kamion vozi na odredište

-       u slučaju kvara prevoznog sredstva, vozač je dužan da pozove policiju

-       prilikom izlaska iz kamiona, vozač je dužan da drži odstojanje od ostalih lica od najmanje 2 m i da nosi ličnu zatitnu opremu, u koju spada:

o   zaštitna maska za nos i usta

o   rukavice od lateksa ili nitrila

o   rukavice i maska se mijenjaju prilikom svakog islaska; korišćena oprema se odlaže u posebnu vreću, namijenjenu za odlaganje navedene opreme koja se nalazi u kamionu do zavrsetka puta i higijenskog tretiranja iste; potrebno je održavanje higijene ruku i dezinfekcija sredstvima na bazi alkohola prije i poslije korišćenja opreme

-       za obavljanje fizioloških potreba koristiti toalete na odmorištima (odmaralištima) uz mjere zaštite i dezinfekcije

-       na mjestu utovara/istovara robe, vozač poštuje održavanje distance i nosi zaštitnu opremu (masku i rukavice); ukoliko dokumentacija nije prethodno elektronski proslijeđena, vozač predaje dokumentaciju, otvara utovarni prostor, održavajući potrebno odstojanje od ostalih lica i prati tok istovara/utovara; nakon završetka utovara/istovara, vozač ulazi u kabinu kamiona i nastavlja put 

-       nakon završetka radnog zadatka, vozač iz navedene kategorije, do novog zahtjeva za obavljanjem posla od strane poslodavca, dužan je da boravi u svojoj kući/stanu; osoba boravi u zasebnoj sobi i poštuje sve propisane zahtjeve striktne kućne izolacije:

o   ukoliko je moguće, u domaćinstvu ostaje samo još jedna osoba koja će biti zadužena da brine o osobi u izolaciji (doprema hranu i ostale potrebštine)

o   često pranje i dezinfekcija ruku, posebno nakon kontakta sa sekretom iz disajnih puteva, prije jela i nakon korišćenja toaleta; higijena ruku uključuje pranje ruku sapunom i vodom ili utrljavanjem na ruke provjereno efikasnih sredstava za dezinfekciju

o   nije potrebno korišćenje maske; prilikom eventualne potrebe korišćenja zajedničkih prostorija u stanu/kući obavezna je upotreba hirurških maski (svesti mogućnost i potrebu ovakvih dešavanja na najmanju moguću mjeru)

o   za dopremanje obroka, najbolje koristiti stolić koji će se nalaziti ispred vrata u kojoj boravi vozač; posude sa obrokom se stavljaju na sto, a tu se vrši i odlaganje iskorišćenog posuđa

o   odjeća i drugi veš za pranje, koji se odlažu u kesu, se uz korišćenje rukavica preuzima stavljanjem u drugu kesu i zatim se vrši njeno pranje

o   održavanje higijene i dezinfekcija životnog prostora

o   u slučaju pojave simptoma, obavezno se prvo poziva nadležna Epidemiološka služba 

-       obavljati redovnu dezinfekciju unutrašnjosti kamiona

 


 

17.03.2020 · CRNA_GORA / EKONOMIJA