SRBIJA / INSTITUT ZA JAVNE NABAVKE / TEMA BROJA: NAČELA JAVNIH NABAVKI


04.04.2020
Načelo efikasnosti i ekonomičnosti  

Šta konkretno znači?

Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke pribavi dobra, usluge ili radove odgovarajućeg kvaliteta imajući u vidu svrhu, namenu i vrednost javne nabavke.

Naručilac je dužan da obezbedi da se postupak javne nabavke sprovodi i dodela ugovora vrši u rokovima i na način propisan ovim zakonom, sa što manje troškova vezanih za postupak i izvršenje javne nabavke.

Kao što iz citiranih zakonskih odredbi možemo videti obezbeđivanje efikasnosti i ekonomičnosti javne nabavke prvenstveno je obaveza naručioca. Naravno, i ponuđači su dužni da se pridržavaju ovih načela i to na način da bez potrebe ne utiču na „odugovlačenje“ postupka nabavke te da se drže rokova određenih od strane naručioca u skladu sa zakonom.

Iako jedna zakonska odredba reguliše ovo načelo, radi se zapravo o dva odvojena načela. S jedne strane imamo načelo ekonomičnosti koje podrazumeva da će naručilac u sprovođenju postupka nabavke nastojati uvek da obezbedi što je moguće bolje i kvalitetnije dobro za što je moguće manji iznos novca. Dakle, načelo ekonomičnosti u javnim nabavkama se ne razlikuje mnogo od načela ekonomičnosti generalno posmatrano. Najveća moguća vrednost za novac je imperativ!

Kada se radi o načelu efikasnosti ono je uobličeno u obavezu naručioca da poštuje rokove utvrđene zakonom. Ali, da li se radi samo o tome? Pored rokova, načelo efikasnosti se može u neku ruku vezati i za ono što naručilac traži, odnosno za predmet nabavke. Da li je predmet nabavke efikasno određen, odnosno, da li možda na tržištu postoji dobro koje na efikasniji način može zadovoljiti potrebe naručioca je takođe jedan od načina ispoljavanja ovog načela.

Jako su retki zahtevi za zaštitu prava bazirani samo na načelu efikasnosti, ali nije zgoreg pomenuti da su ova načela prekršena onda kada to zaista jesu u svakom konkretnom žalbenom postupku.

04.04.2020 · INSTITUT_ZA_JAVNE_NABAVKE / SRBIJA