HRVATSKA / ENERGETIKA //NOVI PROJEKTI HIDROELEKTRANA STARTAJU / BY ENERGYPRESS.NET


09.06.2020
HE Senj U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena su dva natječaja za obavljanje poslova na ključnom hrvatskom hidroeneregetskom projektu. Radi se o gradnji HES Kosinj – HE Senj 2, pri čemu se objavljenim natječajima traži:

Natječajem za izradu glavnog projekta HE Senj 2, čija je procijenjena vrijednost 67 mil. kuna, predviđena je izrada glavnog projekta i sve ostale dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za sve zahvate koji su potrebni za gradnju nove hidroelektrane. Ugovor za projektiranje stupit će na snagu potpisom ugovornih strana, a predviđeni rok isporuke je 24 mjeseca.

Izgradnja HE Senj 2, a time i projektiranje, obuhvaćat će sljedeće građevine: Tunel i kanal Bakovac – Lika dio su HES Kosinj i njihovom će se izgradnjom potok Bakovac preusmjeriti uzvodno od buduće brane Bakovac prema brdskom masivu kroz koji je planiran hidrotehnički tunel i potom na izlasku iz brdskog masiva odvodnim kanalom kroz Lipovo polje sprovesti u rijeku Liku, nizvodno od buduće brane Kosinj.

Prema natječaju, rok za za dostavu ponuda, odnosno zahtjeva za sudjelovanje je 21.7.2020. godine, a procijenjena vrijednost radova je 97,3 mil. kuna. Radovi će se izvoditi na području Općine Perušić u Ličko-senjskoj županiji, a ugovor o izvođenju radova bi trebalo ostvariti u roku 30 mjeseci od potpisivanja.

                  

09.06.2020 · HRVATSKA / ENERGETIKA