VIZIJA RAČUNOVODSTVO / IZVEŠTAJ O TRANSFERNIM CENAMA


07.02.2021
Sve kompanije rezidenti Republike Srbije koje obavljaju transakcije sa povezanim licima su u zakonskoj obavezi da pripremaju dokumentaciju o transfernim cenama. Dokumentacija koja se priprema zove se izveštaj o transfernim cenama (studija ili elaborat). Studija se predaje Poreskoj upravi zajedno sa finansijskim izveštajem. Elaborat se dostavlja za svaku prethodnu godinu u kojoj su postojale transakcije između dva povezana subjekta.

Kompanije koje su deo grupe i koje obavljaju poslovne transakcije sa poslovnim subjektima, pravnim licima iste grupe, takođe imaju obavezu da pripremaju dokumentaciju o transfernim cenama.

Ovu obavezu imaju i rezidenti Republike Srbije koji obavljaju transakcije sa pravnim licima iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom. Za sve transakcije zaključene sa kompanijama iz “zemalja poreskog raja” takođe se obavezno priprema dokumentacija i izveštaj o transfernim cenama.

Transferne cene treba da budu formirane po principu “van dohvata ruke” (način utvrđivanja transferne cene koji nalaže da se one formiraju na isti način kao da se poslovni odnosi odvijaju između međusobno nepovezanih lica). Elaborat o transfernim cenama podnosi se zajedno sa poreskim bilansom u roku od 180 dana, nakon isteka poslovne godine za koju se podnosi dokumentacija.

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku podnosi se za transakcije manjeg ekonomskog značaja i to su: jednokratne transakcije sa povezanim licima u prethodnoj godini u iznosu ne većem od 8.000.000 dinara, i za transakcije čija je ukupna vrednost u prethodnoj godini bila manja od 8.000.000 dinara (takođe sa povezanim licima). Skraćeni izveštaj ne podnosi se samo za zajmove, kredite i pozajmice. U svim ostalim slučajevima za povezane transakcije entiteta (aktivnosti i plaćanja između povezanih lica) podnosi se Izveštaj o transfernim cenama u punom obliku, uključujući zajmove, pozajmice i kredite.

Sledeće metode se koriste za proveru usklađenosti: metod uporedive cene na tržištu, metod cene koštanja uvećane za uobičajenu zaradu, metod preprodajne cene, metod transakcione neto marže, metod podele dobiti, bilo koja druga metoda za utvrđivanje transfernih cena ili kombinacija više metoda. U Izveštaju je potrebno navesti razloge za odabir određene metode ili kombinacije metoda, kao i razloge zbog kojih ostale metode nisu primenjene.

U Vizija računovodstvu Vam pružamo uslugu izrade studije o transfernim cenama. Izrada studije o transfernim cenama je posao koji nam klijenti poveravaju zbog same složenosti i obima posla, kao i zbog posedovanja komercijalne baze podataka pomoću koje pronalazimo uporediva društava i uporedive marže. Vizija računovodstvo može Vam pružiti podršku oko svih aktivnosti direktno povezanih sa pripremom studije o transfernim cenama. Obavićemo za Vas poslove oko pripreme dokumentacije, sastaviti analizu delatnosti, funkcionalnu analizu i izabrati metodu za proveru transfernih cena, kako bi sastavili elaborat. U slučaju da Vas zanima naša ponuda, pošaljite nam neobavezujući upit.

 

 

07.02.2021 · VIZIJA_RAČUNOVODSTVO