VIZIJA RAČUNOVODSTVO / MERE ZA OLAKŠANU OTPLATU KREDITA DUŽNICIMA POGOĐENIM PANDEMIJOM


07.02.2021
Sredinom decembra prošle godine Narodna banka je omogućila dužnicima još jedan moratorijum na otplatu kreditnih obaveza prema bankama i lizing kućama. Ovoga puta nije reč o automatskom stopiranju u plaćanju obaveza od strane banke, već individualnom, pojedinačnom za koji je potrebno da dužnici podnesu zahtev banci. U slučaju ovog moratorijuma olakšica u otplati obaveza podrazumeva grejs period od šest meseci, a zahtev se može podneti do 30. aprila 2021. godine.

Za pravna lica i preduzetnike od dokumentacije potreban je periodični bilans stanja i uspeha dužnika – bruto bilans za period od početka 2020. godine do 30. novembra 2020. ili za celu 2020. godinu, kao i za iste uporedne periode u 2019. godini. Za preduzetnike paušalce potvrda o prometu po računima iz svih banaka za period od početka 2020. godine do 30. novembra 2020. ili za celu 2020. godinu, kao i za iste uporedne periode u 2019. godini. Za one koji su ugasili firmu potvrda o prestanku obavljanja delatnosti iz Agencije za privredne registre ili drugog relevantnog izvora.

Oni ispunjavaju uslove ako su 15. decembra 2020. godine bili u docnji dužoj od 30 dana u materijalno značajnom iznosu, a to je iznos veći od jedan odsto potraživanja banke ili preko 10.000 dinara po bilo kom kreditnom proizvodu. Takođe ako je u periodu do dana podnošenja zahteva poslovni prihod dužnika (promet za preduzetnike paušalce) manji za 15 odsto i više u 2020. godini, u odnosu na poslovni prihod iz istog perioda prethodne godine. Grejs period se može dobiti i ako je došlo je do dokumentovanog prekida poslovanja dužnika u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije.

Moratorijumom mogu biti obuhvaćeni krediti, kreditne kartice i dozvoljeno prekoračenje po platnom računu. Kada istekne moratorijum od šest meseci, nova mesečna obaveza neće moći da bude veća od prethodne, već manja ili jednaka postojećoj obavezi.

Za vreme perioda mirovanja otplate obaveza od šest meseci glavnica se ne naplaćuje, banka obračunava ugovorenu kamatu, a dužnik može da izabere da plati kamatu u toku trajanja grejs perioda, ili nakon isteka. U ovoj drugoj opciji kamata obračunata tokom trajanja grejs perioda će se pripisati glavnici duga i na tako uvećanu glavnicu će se obračunati novi plan otplate kredita, s tim da će ročnost kredita biti produžena tako da anuitet ne bude veći od anuiteta pre primene olakšica.

 

07.02.2021 · VIZIJA_RAČUNOVODSTVO